تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ | 11:43 | نویسنده : گروه زیست |
نمونه سوالات جهت استفاده همکاران

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 10:46 | نویسنده : گروه زیست |
ردیف توضیحات لینك دانلود
1 سوالات طبقه بندی شده تمام فصلها با جواب دریافت نمونه سوال
2 سوالات طبقه‌بندی شده فصل 1 تا 5 دریافت نمونه سوال
3 خلاصه فصل 8 علوم زیستی دریافت نمونه سوال
4 دبیرستان شاهد امام نمونه 1 دریافت نمونه سوال
5 دی ماه 84 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
6 خرداد 85 كشوری گروه الف با جواب دریافت نمونه سوال
7 خرداد 85 كشوری گروه ب با جواب دریافت نمونه سوال
8 شهریور ماه 85 كشوری با جواب دریافت نمونه سوال
9 شهریور ماه 85 كشوری ، غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 86 دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
11 خرداد 86 دبیرستان شهید نجفی اراك دریافت نمونه سوال
12 دی ماه 86 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 87 دبیرستان ایثارگران اراك دریافت نمونه سوال
14 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراك گروه 1 دریافت نمونه سوال
15 خرداد ماه 87 دبیرستان شاهد امام اراك گروه 2 دریافت نمونه سوال
تاريخ : شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ | 11:10 | نویسنده : گروه زیست |
ادامه مطلب را کلیک کنید!!!!!ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ | 10:54 | نویسنده : گروه زیست |
تاريخ : شنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۰ | 9:27 | نویسنده : گروه زیست |

نام:

نام خانوادگي:

شماره كلاس:

بسمه تعالي

نمونه سؤالات درس زيست­شناسي 1 و آزمايشگاه

مورخ:

طراح: سركار خانم روشني

 

بارم

1)گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A) در فرآيند هيدروليز، به ترتيب، چه ماده­اي مصرف و كدام ماده توليد مي­شود؟

الف) مونومر – H2O  *                          ب) H2O – مونومادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ | 9:8 | نویسنده : گروه زیست |

                                                                       با سمه تعا لی

نا م :                                                   اداره آموزش وپرورش بروجرد                                 تاریخ امتحا ن :    /3 /88

 

نا م خا نوادگی :                                آزمون درس :علو م زیستی   پایه :اول     رشته : عمو می            وقت:75 دقیقه

 

   در برگه ی سوا ل پا سخ دهید                         صفحه ی اول                                                                            با رم

 

الف ) درستی یا نا درستی عبا را ت زیر را مشخص کنید.                                                               1                                                                                                                        

 

1 –ا فزا یش با کتریها ی شوره زدا در خا ک با عث کا هش نیترا ت خا ک می شود.(.....................)

 

2 –در هنگا م ورود عا مل هپا تیت به بدن اینتر فرون سا خته می شود.(.....................)

 

3 – تو لید مثل با کتری به روش نیمه حفظ شده صورت می گیرد.(........................)

 

4 – همه ی با کتریها در شرا یط نا مسا عد ها گ درو نی می سا زند.(.......................)

 

 

ب ) جور کردنی                                                                                                               1

 

هر یک از بیما ریها ی ستون چپ به وسیله ی کمبود یک یا چند ما ده که در ستو ن  راست مو جود است ایجا د می شود انها را به هم متصل کنید.(در ستو ن چپ کلما ت اضا فی وجود دارد.)

 

سد یم                                     آنمی

ویتا مینA                         راشیتیسم

پروتئین                             شب کوری

ید                                    گرفتگی ما هیچه

                                       کرتینیسم

                                      کواشیورکور

 

ج ) جملا ت زیر را کا مل کنید                                                                                              25/1          

 

1-در ترکیب کروما تین ....................و.............................وجود دارد.

 

2 –تغییرا ت تدریجی یک اکوسیستم وتبدیل شدن آن به اکو سیستم دیگر...............................نا م دارد.

 

3-پروتئینها از به هم پیو ستن  تعداد زیا دی..................................سا خته می شوند..

 

4-افرادی که به هم بسیا رشبیه اند ومی توا نند با هم زاد وولد کنند متعلق به یک.........................می با شند

 

 

د) گزینه ی صحیح را انتخا ب کنید                                                                                             1

 

1 – در ترکیب کدا میک از مواد زیر نیتروژن وجود دارد.؟

الف ) گلوکز                     ب) نشا سته                          ج) آنزیم                    د ) سلولز

 

2 –در کدامیک از روشها ی نگهداری مواد غذایی میکروبها می میرند اما ترکیبات سمی آنها از بین نمی رود؟

الف ) حرارت دادن                ب) پرتو دهی                  ج) خشک کردن                     د) انجما د

 

3 –کدام یک در سر آغا ز زنجیره غذایی قرار می گیرد  .

الف ) گوسفند                        ب) انسا ن                 ج) گند م                       د) خورشید

 

4 –در حمله ی ویروس به سلولها کدا م بخش یا بخشها وارد سلول می شود.

الف ) پوشش                     ب) اسید نوکلئیک          ج) پوشش واسید نوکلئیک         د) هسته               

 

ه ) پا سخ دهید.

1- در روش علمی بعد ازمرحله ی فرضیه سا زی کدام  مرحله قرار دارد.                                        5/0

یک مثا ل برای خطا ی بینا یی بنویسید.

 

 

2-برا ی هر یک از بخشها ی زیر یک نقش بنویسید.                                                                      5/0

الف ) کلروپلا ست                                                  ب) ریبوزوم

 

3 –سلولها ی نگهبا ن روزنه واپیدرم (روپو ست ) را مقا یسه کنید.(دو تفا وت)                                     5/0

 

 

 

 

4 –برا ی مبتلا یا ن به کم خو نی چه  توصیه ای دارید .(دو مورد)                                                 5/0

 

 

 

5 –در هر مورد علت را بنویسد.                                                                                            5/1

الف ) توصیه می شود دررژیم غذایی از نا ن سبو س دار استفاده کنیم. (دو مورد )

 

 

 

ب) در تهیه کود گیا هی لا به لا ی مواد خا ک می ریزند.

 

ج ) برا ی شنا سا یی مجرما ن از اثر انگشت استفا ده می شود.(دو مورد)

 

 

 

6-دو مورد از علل فرسا یش خا ک را بنویسید.                                                                           5/0

 

 

7-در مزرعه ای به مسا حت 450 متر مربع 90 خرگوش زندگی می کنند .با ذکر فرمول تراکم جمعیت      5/0

خرگوشها را در این مزرعه حسا ب کنید.

 

 

 

 

 

8 –راهها ی اتلا ف انرژی نور خورشید در گیا ها ن را بنویسید.                                                   75/0

 

 

 

 

 

 

9-اجزا ی سا زنده ی یک نوکلئوتید را نا م ببرید.                                                                    75/0

 

 

10 –اگر خون فردی با سرم ضدA لخته شود گروه خونی اورا چگونه مشخص می کنید.                    75/0

 

 

 

11-نخستین آنتی بیوتیکی که کشف شد چه نا م دارد.                                                                 75/0

آنتی بیوتیک توسط کد ام جا ندارا ن سا خته می شود.

 

 

12 –میوز در جنس نر چه تفا وتی با میوز در جنس ما ده دارد. (یک مورد)                                      5/0                                             

 

 

 

 

 

13 –منحنی رشد با کتری در زما ن را رسم کنید                                                                             1

چرا تعداد با کتریها از حد معینی زیا دتر نمی شود.

 

 

 

 

 

14 –مثا لی بزنید که نشا ن دهد محیط در بروز صفا ت نقش دارد.                                                    5/0

 

 

 

 

15 –پیا م DNA   چگونه از هسته به سیتو پلاسم می رسد.                                                          75/0 

هورمون رشد چگونه با عث بلند شدن قد می شود.

 

 

 

 

16 –طرز جفت شدن با زها ی آلی درDNA چگونه است؟                                                              1                                                                   

 

17 –چه زما نی اکوسیستم به اوج می رسد ؟ از نمو نه برداری در چه مواردی استفا ده می شود.                 1

 

 

 

 

 

18-انوا ع گلبولها ی سفید را نا م برده روش دفا ع هر یک را بنویسید.                                                1

 

 

 

19 – اصطلاحا ت زیر را تعریف کنید.                                                                                    5/2

کنا م-             زیستگا ه            ها گ درونی                    تومور                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق با شید

 

طراح :اقدس سعیدی- دبیر زیست سنا سی -بروجردتاريخ : شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹ | 8:51 | نویسنده : گروه زیست |

نام :            نام پدر:

نام خانوادگی:

پایه و رشته تحصیلی : اول عمومی

نام کلاس:

«بسمه تعالی»

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مدیر یت آموزش و پرورش بروجرد

دبیرستان /هنرستان

علوم زیستی و بهداشت

تاریخ : خرداد ماه

زمان : 75 دقیقه

تعداد صفحات:

سال تحصیلی

بارم 20 نمره

1-

در جملات زیر جاهای خالی را پر کنید.

الف) پیدایش خودبخودی ماده زنده – حاصل تفکری است که به آن ................می گویند.

ب)تحقیق درباره چگونگی به ارث رسیدن صفات از والدین به فرزندان بدون در نظر گرفتن کاربرد آن در زندگی تحقیقی ......................است.

ج) واحد سازنده آنزیم ..............................است.

د) ................................یکی از پلی ساکاریدهای گیاهی است که برای ما غذا به شمار نمی آید.

بارم

1

2-

در سئوالات زیر گزینه صحیح را انتخاب کرده علامت بزنید.

الف) نشاسته ساخته شده در برگ، در کدام اندامک سلولی ذخیره می شود؟

A ) شبکه آندوپلاسمی        B) واکوئل       C) کلروپلاست         D) میتوکندری

 

 

25//0

 

ب) رگبرگهایی که در میانبرگ دیده می شوند.

A) سلولهای زیرین خود را در برابر سرما محافظت می کنند.

B) کار استحکام برگ را بر عهده دارند.

C) کار انتقال مواد را در برگ بر عهده دارند.

D) موارد (B و C ) صحیح اند.

25/

 

ج) کدامیک جزء نظریه سلولی محسوب نمی شود:

A) پیکر همه موجودات زنده از سلول ساخته شده است.

B) هر سلول از سه بخش اصلی غشا، سیتوپلاسم و هسته تشکیل می شود.

C) سلول کوچکترین واحد سازنده پیکر موجودات زنده است.

D) هیچکدام

5/0

 

د) سبزیجات پخته شده نسبت به سبزیجات خام یا نیم پز، مقدار کمتری مواد غذایی دارند زیرا در سبزیجات پخته شده:

A) هسته سلولها آسیب می بیند و شیره هسته خارج می شود.

B) واکوئل ها پاره می شوند و مواد درون آن خارج می شود.

C) دیواره سلولی کشیده می شود.

D) همه موارد فوق صحیح است.

5/0

3-

 برای جملات زیر دلیل بیاورید.

الف) جویدن بافتهای گیاهی نارس، سخت است.

ب) لوبیا سرشار از پروتئین است، اما از نظر ارزش  پروتئین نمره پایینی را به خود اختصاص می دهد.

1

 


 

نام :            نام پدر:

نام خانوادگی:

پایه و رشته تحصیلی : اول عمومی

نام کلاس:

«بسمه تعالی»

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مدیر یت آموزش و پرورش بروجرد

دبیرستان /هنرستان

علوم زیستی و بهداشت

تاریخ : خرداد ماه

زمان : 75 دقیقه

تعداد صفحات:

سال تحصیلی

بارم 20 نمره

4-

در هر مورد نام گروه خونی را بنویسید.

الف) روی گلبول قرمز خون این شخص ،فقط ماده A وجود دارد.

ب) در سرم خون شخص ، هر دو ماده ضد A و ضد B وجود دارد.

ج) خون این شخص با دریافت هر خون دیگری بجز نوع خودش لخته می شود.

د) خون این شخص در برابر هر دو ماده ضد A و ضد B ،لخته می شود.

1

5-

اگر سلولی در هسته خود،دارای 20 عدد کروموزوم باشد، پاسخ دهید:

الف) بعد از تقسیم میتوز در این سلول، چند عدد سلول حاصل می شود؟

ب) سلولهای حاصل از تقسیم میتوز هر کدام چند عدد کروموزوم دارند؟

ج) بعد از تقسیم میوز دراین سلول ،چند عدد سلول حاصل می شود؟

د) سلولهای حاصل از تقسیم میوز، هر کدام چند عدد کروموزوم دارند؟

1

6-

هر یک از توضیحات، ستون سمت راست با کدام اصطلاح در ستون سمت چپ ارتباط دارد؟ آنها را به هم وصل کنید.

الف) افرادی که به هم شبیه اند و با هم زاد و ولد می کنند                  گونه شاخص   

ب) مشخص ترین گونه ای که در هر اکوسیستم یافت می شود              تجزیه ناپذیر

ج) تغییرات تدریجی در هر اکوسیستم                           گونه

د) ظروف پلاستیکی وحشره کش ها                                   توالی

                                            جایگزین شدن

1

7-

هر یک از انواع میکروبهای زیر ، جزء کدام دسته از باکتریها محسوب می شوند (ساپروفیت یا  انگل)

الف) باکتری های تجزیه کننده          ج) قارچی که در لای انگشتان پا زخم ایجاد می کند

ب) باکتری حصبه            د) باکتری هایی که در لوله گوارش زندگی می کنند برای ما مفیدند

 

1

8-

الف) گلبولهای سفید به چند دسته اصلی تقسیم می شوند نام ببرید.

ب) روش دفاعی هر دسته را در برابر میکروبها بنویسید.

1

9-

در مورد ویروس ها پاسخ دهید:

الف) مشخص ترین ویژگی ویروس ها چیست؟

ب) پیکر هر ویروس از چه اجزایی ساخته شده است؟

ج) استفاده انسانها از ویروس (ذکر یک مورد کافیست)

1

 


 

نام :            نام پدر:

نام خانوادگی:

پایه و رشته تحصیلی : اول عمومی

نام کلاس:

«بسمه تعالی»

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مدیر یت آموزش و پرورش بروجرد

دبیرستان /هنرستان

علوم زیستی و بهداشت

تاریخ : خرداد ماه

زمان : 75 دقیقه

تعداد صفحات:

سال تحصیلی

بارم 20 نمره

10

دو زنجیره غذایی مثال زده که با هم شبکه غذایی تشکیل دهند.

بارم

1

11-

در هر یک از روشهای نگهداری غذا در زیر ،علت فاسد نشدن غذا را توضیح دهید.

الف) انجماد

ب) خشک کردن

1

12-

کشاورزان گاه گاه در زمین های کشاورزی خود ، عدس یا یونجه می کارند- اهمیت این کار در چیست؟

از بحرانهای ناشی از افزایش جمعیت آدمی دو مورد ذکر کنید.

1

13-

الف) ارتباط میان یک نسل و نسل بعدی از چه راهی برقرار می شود؟

ب) لقاح را تعریف کنید.

1

14-

الف) اگر ردیف نوکلئونیدهای قطعه ای از یکی از رشته های مولکول DNA به صورت TCA CCG ATT باشد ردیف نوکلئوتیدهای رشته مقابل این قطعه را بنویسید.

ب) به نظر شما چرا DNA از بین تمام ترکیبات آلی ، فقط دستور ساخته شدن پروتئین ها را می دهد؟

1

15-

الف) در صنایع غذایی چه استفاده ای از گلوتامات منوسدیم می شود؟

ب) این ترکیب به طور طبیعی چگونه تهیه می شود؟

ج) کسانی که نسبت به این ماده حساسیت دارند، با خوردن آن چه عوارضی نشان می دهند؟

1

16-

برای موارد زیر دلیل ذکر کنید.

الف) جسد ماموتهایی که در سیبری مرده اند. در یخ های قطبی سالم مانده و پوسیده نمی شوند.

ب) برای تهیه کود گیاهی مقداری آهک به مجموعه خاک برگ اضافه می کنند.

1

17

اگر در یک منطقه حفاظت شده طبیعی به مساحت یک هکتار (10000M2) تعداد گوزن های منطقه را 500 رأس تعیین کرده باشند تراکم این جاندار در این منطقه را محاسبه کنید. (انجام محاسبات ریاضی لازم است)

1

 

 

18-

اگر ویروس سرماخوردگی وارد بدن شما شود سلولهای بدن شما چگونه از خود دفاع می کنند؟ اگر سلولها با ترشح ماده ای این کار را انجام دهند ،نام ماده را نوشته ونحوه دفاع بدن را توسط آن ماده شرح دهید.

1

19-

هر یک از افراد زیر  دارای چه نوع بیماری هستند، نام بیماری را بنویسید .

الف) فردی دارای قرنیه ضخیم و خشک است.

ب) غده تیروئید فردی بزرگ و متورم شده است.

5/0

20-

نمودار زیر تغییرات گرما در یک توده برگ در حال تجزیه نشان می دهد. آن را تفسیرکنید.

 

زمان (روز)

1

 

مشخصات طراح سؤال :

نام : مرجان                                                            کدپرسنلی:38766697

نام خانوادگی : امری                    واحد سازمانی : دبیرستان 15 خرداد – بروجردتاريخ : شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹ | 8:43 | نویسنده : گروه زیست |

                                                  با سمه تعا لی

نا م:                                   اداره آموزش وپرورش بروجرد                               تا ریخ امتحا ن:  /10/87               

نا م خا نوادگی:                     دبیرستا ن 17شهریور(2)                                       وقت امتحا ن:80 دقیقه

پا یه دوم تجربی             آزمون درس زیست شناسی وآزما یشگاه (1)                    تعداد صفحا ت سوال:4

                                                                                                                                         با رم

 

الف)جملا ت صحیح وغلط را مشخص کنید.                                                                                    5/.

1-پلی سا کا ریدی که درسا ختما ن کاغذ به کا ر رفته است منشعب است.(.....................)

2 – پروتو پلا سم سلو لها ی اشعه ی مغز ی زنده و فعا ل است.(........................)

 

ب) جور کردنی:                                                                                                                    75/.

هر یک از کلما ت ستون الف وب که با یکدیگر ارتبا ط دارند را با فلش به هم وصل کنید.

(در ستو ن ب کلما ت اضا فی وجود دارد.)

الف                                                            ب

بیشترین ترکیب آلی طبیعت                              آب

با فت پوششی استوا نه ای یک لا یه                سم زدایی

شبکه آندوپلا سمی صا ف                          سطح درونی مری

                                                          ستوتز

                                                           سا خت پروتئین

                                                        سطح درونی روده              

ج) جملا ت زیر را کا مل کنید.                                                                                                       5/1

1 – در چسبیدن با کتری به سطوح مختلف..................................نقش دارد.

2 – در گیا ها ن پوستک توسط..............................سا خته می شودویک وظیفه آن......................است.

3 – درلوله گوارشی گنجشک:مواد غذایی- دهان – مری -.......................معده-..................روده.

4 –اختلا فا ت فردی بین افراد یک گونه به دلیل اختلف در ....................................است.

 

د)گزینه منا سب را انتخا ب کنید.                                                                                                  25/1

1 – کدامیک از مواد زیر تو سط آنزیمهای شبکه ی آ ندوپلا سمی زبر سا خته می شود؟

الف) پروتئین             ب)فسفو لیپید          ج)گلیکو پروتئین                       د) گلیکو لیپید

 

2 – عمر سلولها ی کدام با فت کمتر است؟

الف)پوششی نفرون                 ب) پوششی مری           ج) ماهیچه با زو          د)پوششی کیسه هوایی

 

3 – کدامیک با تاثیر آنزیمها ی تر شح شده از دستگا ه گوارش انسا ن به وا حدها ی یکسا نی تبدیل می شود؟

الف)گلیکوژن                  ب) سلولز                 ج) سا کا رز              د) لا کتوز

 

4 – کدام رابطه صحیح است.(از راست به چپ)

 

الف )گا سترین-کا هش ترشح       HCL  -افزایش تبدیل پپسینوژن به پپسین                                          

 

ب) گا سترین- کا هش ترشح      HCL   - کاهش تبدیل پپسینوژن به پپسین

 

ج) گا سترین –افزایش ترشح    HCL   - کا هش تبدیل پپسینوژن به پپسین

د)گا سترین –افزایش ترشح      HCL-افزایش تبدیل پپسینوژن به پپسین

د) پا سخ دهید.

1 – الف)  علت تخصصی عمل کردن آنزیمها چیست؟                                                                        75/

 

ب) مواد سمی نظیر آرسنیک بر فعا لیت آنزیم چه تا ثیری دارند.چرا؟.

 

 

2 –در مورد پروتئینها به سوالا ت زیر پا سخ دهید.                                                                            25/1

الف) دی پپتید را تعریف کنید.

 

ب) یک پروتئن دفاعی نا م ببرید.

ج)اگر پروتئینی دارای دو رشته پلی پپتید با شد که در یکی از آنها 30 آمینو اسید ودیگری50 آمینو اسید با یکدیگر پیوند پپتیدی تشکیل داده باشند در این پروتئین جمعا چند پیوند پپتیدی وجود دارد.

 

 

 

3 –انرژی وا کنشها ی انرژی خواه چگونه تا مین می شود.یک واکنش انرژی خواه مثا ل بزنید.                       5/.

 

 

 

4 –مزیت استفا ده از میکروسکوپهای نوری بر الکترونی را بنویسید.                                                      25/

 

 

5 –چرا اندازه ی سلولها از حد معینی بزرگتر نمی شود توضیح دهید.                                                          1

 

 

 

 

 

 

6- دو نمونه از فواید غشا ها ی درون سلولی را بنویسید.                                                                       5/.

 

 

 

7- چرا دیواره سلولها ی گیا هی منفذ دار است؟                                                                                      1

 

 

لا ن را تعریف کنید.

 

 

 

 

 

8 –پروتئینها ی اسکلت هسته ای چه اهمیتی دارند؟ریبوزوم در کدام بخش هسته سا خته می شود.                    75/.

 

9- گرا نوم در کدام اندا مک وجود دارد .نقش گرانوم را بنویسید.                                                              5/. 

 

 

10 – در هر مورد علت را بنویسید.                                                                                                   1

 

الف)با قرار دادن برگها ی کاهوی پژمرده در آب می توان دو باره آن را تا زه کرد.

 

 

 

ب)با قرار دادن تکه ها ی نا ن در دها ن بعد از مدتی مزه ی شیرین احسا س می شود.

 

 

11 –بیشترین تعداد مولکولها ی غشا کدام مولکو لها هستند. به چه صورتی در غشا قرار دارند. توضیح دهید.       1

 

 

 

 

 

12 –ماهیچه ی جدار رگها و با زو را از نظر:                                                                                    1

الف) سرعت انقبا ض             و          ب) عمل                           مقا یسه کنید.

 

 

 

 

 

13 –سلولهای غیر عصبی موجود در با فت عصبی چه نا م دارند.دو نمونه از وظا یف آنها را بنویسید.           75/.

 

 

 

 

14 – تراکئید وعنا صرآوندی در کدام با فت گیا هی مشا هده  میشوند .آنها را با هم مقا یسه کنید.                         1

 

 

 

 

 

15 – کدام با فتها ی گیا هی در استحکا م بخشیدن به گیا ه نقش دارند. نا م ببرید.                                           5/.

 

 

16 –چه عواملی سبب می شوند که حر کا ت تخلیه ای معده با شدت بیشتری صورت گیرد؟                           5/.

 

 

17 –طول روده در گرگ وگوسفند را مقا یسه کنید.(دو مورد)                                                                   1

 

18 –الف) کرم کدو از چه راهی مواد غذایی را جذب می کند.                                                           75/

ب)چرا این جا ندار نیا زی به لوله ی گوارشی ندارد.

ج) جا نداری نا م ببرید که فقط گوارش درون  سلولی دارد.

 

19 –الف)  کدام گروه از مواد پس از ورود به مخا ط روده وارد رگها ی خونی نمی شوند.                             1

 

ب) این مواد جذب کدا م رگها  می شوند چرا ؟

 

 

20 – در مورد لیپیدها به سوالا ت  زیر پا سخ دهید.                                                                             1

 

الف)علت اختلاف میا ن مولکولهای چربی چیست؟

 

 

ب)در کدام گروه از چر بیها(اسیدهای چرب سیر شده—اسیدهای چرب سیر نشده) بین مولکولها فا صله وجود دارد.

 

ج) استروئید مخصوص غشای سلولهای جا نوری را نا م ببرید.

 

د) تفا وت تری گلیسیرید و فسفو لیپید را بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق با شید.

 

طرا ح :اقدس سعیدی-دبیر زیست شنا سی -بروجرد

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ | 9:10 | نویسنده : گروه زیست |

نام :

نام خانوادگي :

نام پدر  :

كلاس :

نام و نام خانوادگي طراح : ميترا عادل

به نام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بروجرد

دبيرستان  

درس زيست شناسي  و آزمايشگاه1 پايه دوم تجربي 

زمان پاسخگويي: 80 دقيقه

تاريخ امتحان :  17/3/88

سال تحصيلي : 88-87

نوبت دوم

دبير زيست شناسي دبيرستان بوعلي

1- جملات صحيح را با ص و غلط را با غ مشخص كنيد.

الف) سانتريول‌ها در سلول‌هاي جانوري و خزه‌ها و سرخس‌ها وجود دارند.

ب) جذب آب در روده منحصراً از قوانين انتقال فعال پيروي مي‌كند.

ج) سلول‌هاي همراه فاقد اندامك بوده و در آنها سنتز پروتئين انجام مي‌شود.

د) گياه كاج داراي اندامك سانتريول مي‌باشد.

هـ) ميكروسكوپ الكتروني نگاره تصوير سه بعدي از گلبول قرمز ارائه مي‌دهد.

25/1

2- در جاهاي خالي زير كلمات مناسب قرار دهيد.

الف) برقراري اتصال فيزيكي سلول‌ها و ملكولها بوسيلة ............................برقرار مي‌شود.

ب) از مجموع لوله‌ها و كيسه‌هاي غشا دار بدون ريبوزوم .......................به وجود مي‌آيد.

ج) سلولهاي ميان برگ از نوع بافت .................................مي‌باشد.

د) ماهيچه حلقوي بخش انتهايي مري .....................................كه در حالت عادي منقبض است.

هـ) آنزيم ديگري به نام..................... در معده كه كازئين (پروتئين شير) را رسوب مي‌دهد.

25/1

3- هر يك از اصطلاحات سمت الف مناسبتي خاص با اصطلاحات سمت ب دارد آنها به هم متصل كنيد.

الف

ب

پلاسما

لاكتوز

ملكولهاي چربي

سم زدايي

پيلور

تري‌گليسيريد

خون

معده

قندشير

شبكه آندوپلاسمي صاف

 

 

 

 

 

 


25/1

4- گزينه مناسب را انتخاب كنيد:

الف) در گلبول‌هاي سفيد پادتن هاي ساخته شده با كدام روش از سلول خارج مي‌شوند؟

1- اگزوستيوز 2- آندوستيوز 3- انتقال فعال 4- انتشار

ب) كدام سلول گياهي صد درصد واكوئل ندارد؟

1- پارانشيم  2- مريستم 3- كلرانشيم 4- سلول همراه

ج) تنوع مونومر در كداميك بيشتر است؟

1- گليكوژن  2- مالتوز 3- لاكتوز 4- سلولز

د) گلوكز و گالاكتوز از عمل كدام آنزيم به وجود مي‌آيند؟

1- آميلاز 2- ساكاراز 3- لاكتاز 4- نوكلئاز

هـ) ديواره سلولي در كداميك از موارد زير يكنواخت و كامل نيست؟

1-مخمر  2- باكتري 3- جلبك تك سلولي 4- خزه

25/1

5- الف) چرا اگر كرم خاكي را به محيط خشك ببريم از بين مي‌رود؟

ب) مسموميت با مونواكسيد كربن چگونه به وجود مي‌آيد؟

1

6- الف) اگر حركات تنفسي در يك فرد 16 بار در دقيقه و حجم هواي جاري 480 درجه سانتي‌گراد باشد حجم تنفسي فرد در دقيقه را محاسبه كنيد.

ب) سرعت انتشار دي‌اكسيد كربن و اكسيژن را در كنار بافتها را با هم مقايسه كنيد.

1

7- الف) گردش خون در كرم خاكي را توضيح دهيد.

ب) اگر بافت گرهي وجود نداشت آيا تحريك از دهليزها به بطن‌ها منتقل مي‌شود چرا؟

1

8- استراحت عمومي، استراحت دهليزها و استراحت بطن‌ها هر كدام را با ذكر فرمول محاسبه كنيد.

1

9- الف) به چه دليل فشار سرخرگي هيچگاه به صفر نمي‌رسد؟

ب) چرا مويرگهاي مغز كم‌ترين نفوذ‌پذيري را نسبت به مواد دارند؟

1

10- هر يك از ويژگي‌هاي زير مربوط به كدام دسته از سلولهاي خوني است.

الف) باعث گشادي رگها مي‌شوند                    ب) توليد پادتن مي‌كنند.

ج) ماكروفاژها را مي‌سازند                             د) تحرك زيادي دارند.

1

11- الف) ازدواج مرد Rh+ با زن Rh- چه مشكلي را ايجاد مي‌كند؟ چه زماني خطر آن بيش‌تر است؟

ب) در خون افراد داراي گروههاي خوني B- , AB+ چه نوع آنتي‌ژنهايي وجود دارد. ؟

5/1

12-  الف) سه دليل ردنظريه جريان فشاري را بنويسيد.

ب) انجام تعريق در گياهان نشانه‌ي وجود چه نيرويي در گياه است؟

1

13- نوع ماده دفعي را در جانوران زير مشخص كنيد:

الف) كوسه     ب) اسب    ج) زنبور    د) مارزنگي

1

14- الف) چرا در هواي گرم ميزان ادرار كمتر از ميزان آن در هواي سرد است؟

ب) با تحريك گيرنده هاي ديواره مثانه و برقراري انعكاس نخاعي آيا تخليه ادرار صورت مي‌گيرد چرا؟

5/1

15- شكل يك ساركومر را رسم و روي شكل نامگذاري كنيد.

1

16- محل ماهيچه‌هاي زير را مشخص كنيد:

الف) خياطه          ب) توأم           ج) ذوزنقه              د) دلتايي

1

17- الف) انقباض ايزومتريك و ايزوتونيك را با هم مقايسه كنيد.

      ب) زردپي ماهيچه توأم چه نام دارد؟

1

18- نوع حركت القايي را در هر يك از موارد زير مشخص كنيد:

الف) پاسخ اندام در حال رويش به محرك خارجي

ب) حركت سلول نر به سمت ماده و جذب آن

ج) باز بودن گل‌ها در روز و بسته بودن در شب

د) لمس كردن برگ گياه حساس

1

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ | 8:57 | نویسنده : گروه زیست |

نام :

نام خانوادگي :

نام پدر  :

كلاس :

نام و نام خانوادگي طراح : ميترا عادل

به نام خدا

سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

مديريت آموزش و پرورش شهرستان بروجرد

دبيرستان  

درس زيست شناسي  و آزمايشگاه1 پايه دوم تجربي 

زمان پاسخگويي: 80 دقيقه

تاريخ امتحان :  17/3/88

سال تحصيلي : 88-87

نوبت دوم

دبير زيست شناسي دبيرستان بوعلي

1- جملات صحيح را با ص و غلط را با غ مشخص كنيد.

الف) سانتريول‌ها در سلول‌هاي جانوري و خزه‌ها و سرخس‌ها وجود دارند.

ب) جذب آب در روده منحصراً از قوانين انتقال فعال پيروي مي‌كند.

ج) سلول‌هاي همراه فاقد اندامك بوده و در آنها سنتز پروتئين انجام مي‌شود.

د) گياه كاج داراي اندامك سانتريول مي‌باشد.

هـ) ميكروسكوپ الكتروني نگاره تصوير سه بعدي از گلبول قرمز ارائه مي‌دهد.

25/1

2- در جاهاي خالي زير كلمات مناسب قرار دهيد.

الف) برقراري اتصال فيزيكي سلول‌ها و ملكولها بوسيلة ............................برقرار مي‌شود.

ب) از مجموع لوله‌ها و كيسه‌هاي غشا دار بدون ريبوزوم .......................به وجود مي‌آيد.

ج) سلولهاي ميان برگ از نوع بافت .................................مي‌باشد.

د) ماهيچه حلقوي بخش انتهايي مري .....................................كه در حالت عادي منقبض است.

هـ) آنزيم ديگري به نام..................... در معده كه كازئين (پروتئين شير) را رسوب مي‌دهد.

25/1

3- هر يك از اصطلاحات سمت الف مناسبتي خاص با اصطلاحات سمت ب دارد آنها به هم متصل كنيد.

الف

ب

پلاسما

لاكتوز

ملكولهاي چربي

سم زدايي

پيلور

تري‌گليسيريد

خون

معده

قندشير

شبكه آندوپلاسمي صاف

 

 

 

 

 

 


25/1

4- گزينه مناسب را انتخاب كنيد:

الف) در گلبول‌هاي سفيد پادتن هاي ساخته شده با كدام روش از سلول خارج مي‌شوند؟

1- اگزوستيوز 2- آندوستيوز 3- انتقال فعال 4- انتشار

ب) كدام سلول گياهي صد درصد واكوئل ندارد؟

1- پارانشيم  2- مريستم 3- كلرانشيم 4- سلول همراه

ج) تنوع مونومر در كداميك بيشتر است؟

1- گليكوژن  2- مالتوز 3- لاكتوز 4- سلولز

د) گلوكز و گالاكتوز از عمل كدام آنزيم به وجود مي‌آيند؟

1- آميلاز 2- ساكاراز 3- لاكتاز 4- نوكلئاز

هـ) ديواره سلولي در كداميك از موارد زير يكنواخت و كامل نيست؟

1-مخمر  2- باكتري 3- جلبك تك سلولي 4- خزه

25/1

5- الف) چرا اگر كرم خاكي را به محيط خشك ببريم از بين مي‌رود؟

ب) مسموميت با مونواكسيد كربن چگونه به وجود مي‌آيد؟

1

6- الف) اگر حركات تنفسي در يك فرد 16 بار در دقيقه و حجم هواي جاري 480 درجه سانتي‌گراد باشد حجم تنفسي فرد در دقيقه را محاسبه كنيد.

ب) سرعت انتشار دي‌اكسيد كربن و اكسيژن را در كنار بافتها را با هم مقايسه كنيد.

1

7- الف) گردش خون در كرم خاكي را توضيح دهيد.

ب) اگر بافت گرهي وجود نداشت آيا تحريك از دهليزها به بطن‌ها منتقل مي‌شود چرا؟

1

8- استراحت عمومي، استراحت دهليزها و استراحت بطن‌ها هر كدام را با ذكر فرمول محاسبه كنيد.

1

9- الف) به چه دليل فشار سرخرگي هيچگاه به صفر نمي‌رسد؟

ب) چرا مويرگهاي مغز كم‌ترين نفوذ‌پذيري را نسبت به مواد دارند؟

1

10- هر يك از ويژگي‌هاي زير مربوط به كدام دسته از سلولهاي خوني است.

الف) باعث گشادي رگها مي‌شوند                    ب) توليد پادتن مي‌كنند.

ج) ماكروفاژها را مي‌سازند                             د) تحرك زيادي دارند.

1

11- الف) ازدواج مرد Rh+ با زن Rh- چه مشكلي را ايجاد مي‌كند؟ چه زماني خطر آن بيش‌تر است؟

ب) در خون افراد داراي گروههاي خوني B- , AB+ چه نوع آنتي‌ژنهايي وجود دارد. ؟

5/1

12-  الف) سه دليل ردنظريه جريان فشاري را بنويسيد.

ب) انجام تعريق در گياهان نشانه‌ي وجود چه نيرويي در گياه است؟

1

13- نوع ماده دفعي را در جانوران زير مشخص كنيد:

الف) كوسه     ب) اسب    ج) زنبور    د) مارزنگي

1

14- الف) چرا در هواي گرم ميزان ادرار كمتر از ميزان آن در هواي سرد است؟

ب) با تحريك گيرنده هاي ديواره مثانه و برقراري انعكاس نخاعي آيا تخليه ادرار صورت مي‌گيرد چرا؟

5/1

15- شكل يك ساركومر را رسم و روي شكل نامگذاري كنيد.

1

16- محل ماهيچه‌هاي زير را مشخص كنيد:

الف) خياطه          ب) توأم           ج) ذوزنقه              د) دلتايي

1

17- الف) انقباض ايزومتريك و ايزوتونيك را با هم مقايسه كنيد.

      ب) زردپي ماهيچه توأم چه نام دارد؟

1

18- نوع حركت القايي را در هر يك از موارد زير مشخص كنيد:

الف) پاسخ اندام در حال رويش به محرك خارجي

ب) حركت سلول نر به سمت ماده و جذب آن

ج) باز بودن گل‌ها در روز و بسته بودن در شب

د) لمس كردن برگ گياه حساس

1

 

 تاريخ : چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۸۹ | 8:57 | نویسنده : گروه زیست |

                               با سمه تعا لی

 

            سؤ ا لا ت درس زیست شنا سی و آ زما یشگا ه ( 2 )  از صفحه  129 تا صفحه 171

 

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ | 10:31 | نویسنده : گروه زیست |

نا م:                                                   با سمه تعا لی                              تا ریخ امتحا ن

نا م خا نوادگی:                          اداره آموزش وپرورش بروجرد                  وقت امتحا ن:80 دقیقه

پا یه سوم تجربی                         آزمو ن زیست شنا سی وآزما یشگا ه2           تعداد صفحات سوال:4 صفحه

                                                      دبیر ستا ن 17 شهریور (2)

 

                                                                                                                                             با رم

الف )  جملا ت صحیح وغلط را مشخص کنید.                                                                                     1

1 – هورمون ملا تونین از غده پینه ال ترشح می شود.

2 – در یک سلول عصبی در حا ل استرا حت پمپ سدیم  - پتا سیم فعا ل است.

3 – چربی مو جود در پوست با افزایشPH پوست از رشد میکروبها جلو گیری می کند.

4 – خفا ش برا ی شنیدن پژواک ماهیچه ها ی گوش میا نی را به حا لت انقبا ض در می اورد.

 

ب )جور کردنی:                                                                                                                       75/.

هر یک از کلما ت موجود در ستون الف  و ب را که با هم مرتبط می باشند  به هم متصل کنید.

(در ستون ب کلما ت اضا فی وجود دارد.)

الف                                                           ب

سرکوب پیا م درد                                   استیل کو لین

جدا شدن دو رشته DNA                          دئو کسی ریبوز

DNA                                                  انکفا لین

                                                         DNA پلی مراز

                                                        ریبوز

                                                       هلیکا ز

ج) جملا ت زیر را کا مل کنید.                                                                                                    25/1

 

1 – در بیماری MS دستگا ه ایمنی پوشش اطرا ف سلولهای........................را مورد تها  جم قرار می دهد.

2 – گیرنده ها ی شوری در بخش.....................................زبا ن قرار دارند.

3 – برای دیدن اشیا ی نزدیک قطر عدسی چشم .........................می شود.

4 – دستوری که هورمون به سلول هدف می دهد به ...................و................................بستگی دارد.

د ) گزینه صحیح را انتخا ب کنید.                                                                                                      1

1 –فعا لیت تر شحی کدام سلولها می توا ند موجب بروز عوارض آسم شود.

الف )اریتروسیت                        ب ) پلا سموسیت               ج ) ما ستوسیت         د) لنفوسیت

2 – کدامیک از هورمو نها ی زیر وارد جریا ن عمو می خون نمی شود؟

الف ) کورتیزول                    ب) اکسی توسین                     ج  ) کلسی تونین          د) مها ر کننده

3 – جهت هدا یت پیا م عصبی در یک نورون چگو نه است؟

الف ) از دندریت به جسم سلولی                        ب) از دندریت به اکسون

ج) از جسم سلولی به دندریت                             د) از اکسون به جسم سلولی

4 – کدامیک از گیرنده های زیر فا قد پوشش است؟

الف ) فشا ر                          ب) سرما                   ج) درد                  د) لمس

 

د) به سوالات پا سخ دهید.

 

1- چه تفا وتها یی بین نحوه ی عمل اینترفرون وپروتئینها ی مکمل  وجود دارد.                                          5/.

2 – چرا ایمنی نا شی از تزریق واکسن در بیشتر موارد دائمی است؟                                                        5/.

3 – در مبا رزه با سلولهای سرطا نی چه عواملی نقش دارند؟نا م ببرید                                                    75/.

4 – اهمیت تب در دفاع غیر اختصا صی را بنویسید.                                                                            5/.

 

 

5 –هر عمل وظیفه ی کدا م بخش است؟                                                                                            5/.

الف)تنظیم حا لت بدن وتعا دل                                            ب) اتصا ل تا لا موس به قشر مخ

 

6 – انعکا س را تعریف کنید.چرا انعکا سها ی نخا عی سریعتر از حرکا ت ارادی می با شند؟                          1

 

7- علت پا یین آمدن منحنی در پتا نسیل عمل را بنویسید.                                                                        1

 

 

8 – اعصا ب مختلط را تعریف کرده مثا ل بزنید.                                                                              75/.

 

 

9- الف ) هر واحد مستقل بینا یی از چه اجزایی تشکیل شده است؟                                                              1

 

ب) اهمیت چشم مرکب برای زنبور را بنویسید.

 

10 – گوش چگونه در حفظ تعا دل بدن نقش دارد.توضیح دهید.                                                                1

 

11 – در مورد هورمونها ی آمینو اسیدی به سوالا ت زیر پا سخ دهید.                                                    75/.

 

الف) چرا گیرنده این هورمونها با ید روی غشا قرار بگیرد؟(یک مورد)

 

ب) چه عا ملی سبب تغییر شکل مولکول گیرنده می شود.

 

ج) گیرنده کدام هورمون آمینو اسیدی درون هسته قرار دارد.

 

12 –هورمونهایی که از هیپوفیز پسین ترشح می شوند را نا م ببرید.                                                           1

این هورمونها کجا سا خته مشوند وچگونه به هیپوفیز پسین می رسند.

13 –در کدام نوع دیا بت نیا ز به تزریق روزانه انسولین نیست؟                                                            75/.

 

این نوع دیا بت چگونه کنترل می شود.(دو مورد)

 

14 – ایوری چگونه ثا بت کرد که پروتئین عا مل ترا نسفورما سیون نیست                                                5/.

 

15 – نوکلئوتید آدنین دارموجود در         DNA    و    RNA را با هم مقا یسه کنید.                                  5/.

 

16 – منظور از این که گفته می شود رشته پلی نوکلئو تیدی دارای قطبیت است چیست؟                                 5/.

 

17 – نسبت با زها ی DNA گونه ها ی مختلف جا ندارا ن چه تفا وت وچه تشا بهی با یکدیگر دارند.                 1

18 – جنسیت ملخ  XO      وپرنده  ZW   را بنویسید.                                                                         5/.

 

19 –الف ) هما نند سا زیDNA   در کدام مرحله از چرخه ی سلولی صورت  می گیرد.                                1

 

ب) چرا در اینتر فا ز کرو موزوم ها قا بل مشا هده نیستند؟

 

ج) جهش چگونه می توا ند با عث بروز سرطا ن شود .

20 –مرحله آنا فا ز میتوز را برای یک سلول جا نوری که2n=  4  کروموزوم است رسم کنید .                    75/.

 

21 – از انوا ع تغییر در سا ختا ر کروموزوم واژگونی را با رسم شکل نشا ن دهید.                                   5/.

 

22 – نوکلئوزوم را تعریف کنید.                                                                                                   75/.

 

موفق با شید .

 

طرا ح :اقدس سعیدی-دبیر زیست شنا سی- بروجردتاريخ : جمعه دوم مهر ۱۳۸۹ | 10:13 | نویسنده : گروه زیست |
  • بروغنی
  • سخیف